KONTAKT
Dom Pomocy Społecznej w Lesznie
ul. Janusza Korczaka 1
64-100 Leszno
tel. 65-529-49-04

Dyrektor Alicja Data

Informacja dla osób mieszkających w Lesznie zainteresowanych zamieszkaniem w DPSOsoba mieszkająca w Lesznie ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej (DPS) powinna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) ul. Korczaka 5 w Lesznie. W tym przypadku jest istotne miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie jej miejsce zameldowania. Pracownik socjalny MOPR na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w miejscu zamieszkania wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną do tego celu dokumentację. MOPR wydaje decyzję kierującą do DPS oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS. Następnie, gdy jest wolne miejsce wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS. Jeżeli termin oczekiwania na umieszczenie w Domu jest dłuższy niż 3 miesiące, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę osób oczekujących, którą prowadzi MOPR w Lesznie lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwe do miejsca usytuowania DPS. O terminie przyjęcia do DPS osoba zainteresowana powiadamiana jest przez dyrektora DPS.
Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie oraz ich rodziny mogą uzyskać informacje u Dyrektora DPS w Lesznie pod numerem telefonu 65-529-49-04; mailowo dyrektor@dpsleszno.info lub osobiście.

Zapraszamy.

Warunki przyjęcia i zasady odpłatności za dom pomocy społecznej wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2018, o. 1508 t.j.)

stan prawny na dzień 1.10.2018 r.


Art. 54. Umieszczenie w domu pomocy społecznej

 1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

 2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

 1. Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a świadczenia w ramach opieki długoterminowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.

 2. W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.


Art. 55. Usługi świadczone przez dom pomocy społecznej

 1. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”. 

 2. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. […]


Art. 56. Rodzaje domów pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie;
7) osób uzależnionych od alkoholu.


Art. 58. Wydatki pokrywane przez dom pomocy społecznej

 1. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej.

 2. Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 4. Dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Art. 59. Decyzja o skierowaniu i umieszczeniu w domu pomocy społecznej

 1. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

 2. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. […]

 3. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

 4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie organów jednostek samorządu terytorialnego.[…]


Art. 60. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

 1. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
  1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
  2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
  3) w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 3. Ogłoszony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, o którym mowa w ust. 2, może być niższy niż obliczony zgodnie z art. 6 objaśnienie pojęć pkt 15, jednak pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań na poziomie obowiązującego standardu.

 4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.[…]


Art. 61. Opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
  1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
  2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
  – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
  1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
  2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie 
  art. 103 umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, ust. 2:
  a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.
2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.
2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, 
art. 103 umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 1. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. 

 2. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50 % kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.


Art. 62. Wnoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

 1. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:

 1. z emerytury lub renty mieszkańca domu – przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 2. z zasiłku stałego mieszkańca domu – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

 1. Osoby, o których mowa w art. 61 opłaty za pobyt w domu opieki społecznej, ust. 1 pkt 2 i ust. 2a, wnoszą opłatę ustaloną zgodnie z art. 61 opłaty za pobyt w domu opieki społecznej, ust. 2 pkt 2 i ust. 2c do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany; opłatę tę gmina wraz z opłatą, o której mowa w art. 61 opłaty za pobyt w domu opieki społecznej, ust. 2 pkt 3, przekazuje na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej.

 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, przeznacza się na utrzymanie domu pomocy społecznej.


Art. 63. Czasowe zwolnienie od opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

 1. Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

 2. Za małoletniego mieszkańca domu nie wnosi się opłaty z jego dochodu i dochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego nieobecności nieprzekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.


Art. 64. Zwolnienie z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:


1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnych w sprawie skierowania i umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej (DPS) oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej:

 1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS (lub jej przedstawiciela ustawowego),

 2. rodzinny wywiad środowiskowy - przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – przez rodzinę i gminę. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczenia z pomocy społecznej w postaci umieszczenia i pobytu w DPS.


Do wniosku i wywiadu dołącza się między innymi:

 1. decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS,

 2. oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi – zobowiązanych do ponoszenia opłaty.

 3. jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie – zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 4. w przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,

 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,

 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.
Informacja dla osób mieszkających w Lesznie zainteresowanych zamieszkaniem w DPS


Osoba mieszkająca w Lesznie ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej (DPS) powinna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) ul. Korczaka 5 w Lesznie. W tym przypadku jest istotne miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie jej miejsce zameldowania. Pracownik socjalny MOPR na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w miejscu zamieszkania wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną do tego celu dokumentację. MOPR wydaje decyzję kierującą do DPS oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS. Następnie, gdy jest wolne miejsce wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS. Jeżeli termin oczekiwania na umieszczenie w Domu jest dłuższy niż 3 miesiące, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę osób oczekujących, którą prowadzi MOPR w Lesznie lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwe do miejsca usytuowania DPS. O terminie przyjęcia do DPS osoba zainteresowana powiadamiana jest przez dyrektora DPS.


Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie oraz ich rodziny mogą uzyskać informacje u Dyrektora DPS w Lesznie pod numerem telefonu 65-529-49-04; mailowo dyrektor@dpsleszno.info lub osobiście.


Zapraszamy.
templatemo.com