KONTAKT
Dom Pomocy Społecznej w Lesznie
ul. Janusza Korczaka 1
64-100 Leszno
tel. 65-529-49-04

Dyrektor Alicja Data

Klauzula informacyjna (RODO)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Lesznie przy ul. Janusza Korczaka 1, 64-100 reprezentowanym przez dyrektora Alicję Datę.
 2. został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji dziedzinowych przepisów prawa o pomocy społecznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. odbiorcą danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione z mocy prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa lub jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

IODO - Robert Stańczyk


templatemo.com